Návštěvní řád

AREÁL ZDRAVÍ A SPORTU MEZIMĚSTÍ „AQA Land“

Majitel: Město Meziměstí
Provozovatel: MěÚ Meziměstí, 5.května 1, 549 81 Meziměstí, IČO 272841
Odpovědný správce: Vlastimil Ledvina
Kontakt - správce: 777 471 952

Provozní doba: Od 22. června denně od 9.00 – 19.00 hod.
Sanitární den: Každé pondělí do 12.00 hod.

Provozní doba areálu v červnu může být mimo nastavené termíny upravena dle vhodných klimatických podmínek.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Areál zdraví a sportu Meziměstí – AQA LAND ( dále jen „areál“) slouží k rekreaci, koupání, sportu a odpočinku návštěvníků.
 2. Vstup do areálu je povolen pouze s platnou denní vstupenkou, nebo permanentkou na jméno.Vstupenky se prodávají v pokladně při vstupu do areálu.
 3. Prodej vstupenek se řídí provozní dobou a začíná otevřením koupaliště v 9:00 hod. a končí uzavřením areálu v 19:00 hod. Denní vstupenka platí pouze v den jejího vydání a v době provozu. V případě opuštění areálu je vstupenka neplatná.
 4. Za ztracené nebo nevyužité vstupenky se náhrada neposkytuje.
 5. Zakoupením vstupenky se návštěvník podrobuje všem pokynům a ustanovením tohoto návštěvního řádu.
 6. Do areálu není dovolen přístup osobám postižených horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, kožními parazity a vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, členům rodin u nichž se vyskytla nakažlivá choroba, osobám zavšiveným, opilým a pod vlivem drog.
 7. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí opakovaně přestoupí ustanovení tohoto NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků ( plavčíka, správce areálu ), opije se nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Vykázáním se rozumí opuštění areálu. K opuštění areálu bude návštěvník odpovědným pracovníkem vyzván.
 8. V případě, že návštěvník na vyzvání areál neopustí, je pracovník tohoto zařízení oprávněn vyvést návštěvníka mimo prostory areálu, případně požádat o zákrok Policii – ČR.

II. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA

 1. Návštěvník je povinen se seznámit s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení. Návštěvní řád je volně vyvěšen na informační ceduli u pokladny areálu.
 2. Návštěvníci koupaliště jsou povinni se řídit pokyny PLAVČÍKA, SPRÁVCE AREÁLU, příp. osobami jím pověřených.
 3. Návštěvník musí mít slušný a čistý koupací oděv. V oblečení, trenýrkách ,spodním prádle a osobám nahým je vstup do bazénů ZAKÁZÁN.
 4. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale se smějí koupat jen v prostorách vyhrazených pro neplavce.
 5. Návštěvník se musí ve svém vlastním zájmu pohybovat opatrně po hladkých a mokrých plochách a vyvarovat se tak uklouznutí, případně i úrazu. Rovněž musí dodržovat čistotu všech míst a zařízení koupaliště.
 6. Návštěvník je povinen šetřit zařízení areálu a šetřit vodou. Návštěvník je povinen nahradit škody nebo ztráty, které jeho vinou byly způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku návštěvníků.
 7. Předměty nalezené v prostorách areálu odevzdá nálezce plavčíkovi nebo v pokladně.
 8. Každý návštěvník má po vstupu do areálu možnost použít na přestrojení šatnu – převlékárnu a nebo se odstrojit přímo na travnaté ploše v převlékacích boxech. Za případné zcizení odložených věcí provozovatel neručí.
 9. Před vstupem do bazénů musí návštěvník projít brodítkem se sprchou, které jsou umístěny po obvodu bazénů a zabraňují případnému znečišťování vody v bazénu. Tento postup se musí pokaždé opakovat pokud návštěvník opustí prostor okolo bazénu.
 10. Návštěvníci jsou povinni dodržovat stanovenou provozní dobu. Prodlévat v areálu mimo určenou dobu není dovoleno.
 11. Dětem mladším 10-ti let je návštěva koupaliště povolena pouze v doprovodu s osobou starší 18-ti let. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Děti do 1 roku bez doprovodu rodičů mají vstup do plaveckého a rekreačního bazénu zakázán.
 12. Návštěvníkům koupaliště se Z Á K A Z U J E :
  • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, či hlukem rušit klid
  • Volat o pomoc bez vážných příčin a zneužívat rozhlasové zařízení
  • Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat v ochozu bazénů
  • Vzhledem k nebezpečí úrazu či uklouznutí skákat do vody kromě míst k tomu vyhrazených
  • Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním a odhazováním odpadků, žvýkaček, čištěním nebo praním prádla
  • Kouřit v šatnách, prostoru bazénu a celém areálu mimo místa vyhrazená, vcházet do míst určených pro druhé pohlaví, brát do prostoru bazénů skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
  • Brát do areálu psy a jiná zvířata, přinášet hořlaviny (benzín, líh apod.), alkoholické nápoje a používat hlučně rádia nebo magnetofony
  • Hrát tvrdými míči mimo prostor k tomu určených
  • Neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty k první pomoci
  • Grilovat a rozdělávat ohně
  • Vodit kola mimo vyhrazený prostor pro ně
  • Používat v bazénech nafukovací matrace a čluny
  • Z bezpečnostních důvodů vstupovat do prostorů, které nejsou určeny veřejnosti ( strojovna čističky, sklady apod.)

III. POUŽÍVÁNÍ B A Z É N Ů

 1. Pro koupání návštěvníků slouží : plavecký bazén, rekreační bazén a dětský bazén pro neplavce.
 2. Plavecký bazén pouze pro plavce má rozměry 25 x 8,8 m s hloubkou od 1,3 m – 1 , 8 m . Na stranách jsou pro vstup do prostoru kolem bazénu určeny pouze brodítka se sprchami. Jiný vstup do prostoru kolem bazénu není povolen. Pro vstup a výstup z bazénu slouží nerezové žebříky a schodiště. Skákat do bazénu lze pouze na místě k tomu určeném tj. kratší strana s hloubkou do 1,8 m.
 3. Rekreační bazén má nepravidelný tvar o ploše 440m2 s hloubkou do 1,2m a je určen převážně pro neplavce. Bazén je vybaven atrakcemi: tobogán, skluzavka, vodní číše, vodní chrliče, masážní stěnové trysky, vzduchová lavice, vzduchovač a šplhací síť. Pro vstup a výstup z bazénu slouží nerezové žebříky a schodiště.
 4. Dětský bazén má rozměry 11,,5 x 5 x 0,2-0,4m.V bazénu jsou dvě atrakce:vodní hřib, vzduchová perlička ,součástí bazénu je skluzavka.

IV. PRVNÍ POMOC

 1. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnosti je určena viditelně označena místnost první pomoci, která je umístěna v hlavní budově.
 2. Poskytování první pomoci provádí plavčík, nebo jiná odborně způsobilá osoba ( např. přítomný lékař, zdravotní sestra a pod…).
 3. Vyvýšené stanoviště plavčíka se nachází mezi plaveckým a rekreačním bazénem. Na stanovišti je k dispozici přenosná lékárnička.
 4. Důležitá telefonní čísla :
  • Zdravotní středisko: 491 582 394
  • Dětské středisko: 491 582 384
  • Záchranná služba: 155
  • Policie: 158
  • Hasiči: 150
  • Nemocnice Broumov: 491 523 740
  • Policie ČR  Broumov 974 534 701

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu.
 2. Za kontrolu a dodržování návštěvního řádu odpovídá správce areálu a jím pověřené osoby.
 3. Poškozování zařízení a majetku areálu bude posuzováno v souladu s ustanovením platných právních norem ČR.

V Meziměstí dne: 19.6.2020

Na začátek stránky Tisk stránky Sdílet na: Facebook Twitter Google+ Linkedin